Onderwijs

Welkom op de Pagina van Industria Onderwijs, de voormalige Studentenraad van Groep T!

Over Industria onderwijs

Het onderwijsteam van Industria zet de belangen van de student op Plaats 1. Als team zetten we ons dagelijks in om jouw studentencarriere zo vlot mogelijk te laten verlopen. Je kan Industria Onderwijs bekijken als een brug tussen de studenten en Campus Groep T.

Onze twee voornaamste doelen zijn studentenvertegenwoordiging en het verzekeren van de onderwijskwaliteit. Dit proberen wij te verwezenlijken door deel te nemen aan allerhande vergaderingen met de docenten en het organiseren van PAL-sessies, Industriwijs en de studentenbevraging. Je kan ons dus zien als de brug tussen studenten en docenten.

Indien jullie ons wensen te contacteren, stuur dan een mail naar onderwijs@industria.be of kom langs op ons kantoor op module 4.

Wat we doen!

Elk jaar zet het onderwijsteam innovatieve evenementen in om de kwaliteit van het studentenleven in Groep T te verbeteren. Deze variĂ«ren van Industriwijs, Peer Assisted Learning (PAL)-sessies tot open onderwijs vergaderingen. Daarnaast organiseren we ook de jaarlijkse Oscars van Groep T – The Golden T’s.

Zoals altijd proberen we onze creatieve grenzen te verleggen om boeiende en inzichtelijke evenementen voor studenten te organiseren.
Een van onze cruciale functies is het verzamelen van feedback van studenten en deze door te geven aan de respectieve onderwijscommissie om de academische ervaring en kwaliteit op de campus te verbeteren.

Dit geeft het onderwijsteam een uniek uitkijkpunt om actief deel te nemen aan de interne werking en besluitvormingsprocessen van de campus en zelfs de universiteit. Daarnaast werken we nauw samen met koepelorganisaties als StII en STURA, de facultaire studentenorganisatie en de universiteitsbrede studentenorganisatie.

Je kan ook alle informatie die voor jouw studendencarrière belangrijk is, terugvinden op de Toledo-pagina van Industria Onderwijs.

Hoe word je vertegenwoordigd?

Op het eerste gezicht kan de structuur van de KU Leuven heel ingewikkeld lijken. Daarom proberen we met onderstaand bericht dit wat te verduidelijken, zodat jij als student weet hoe je vertegenwoordigd wordt. Belangrijk is dat in elk van onderstaande organen minstens 1 student van de faculteit zetelt.

Industria Onderwijs

Industria Onderwijs vervangt de oude Studentenraad van Groep T en is verantwoordelijk voor studentenvertegenwoordiging op lokaal niveau. Industria Onderwijs zetelt in lokale OC’s en overlegt met de campusvoorzitter en het COB.

StII

Alle studentenraden van de verschillende campussen van de faculteit IndustriĂ«le Ingenieurswetenschappen (FIIW) verzamelen zich in een facultair overlegsorgaan (FO), Studentenoverleg Industrieel Ingenieurs (StII).

StII behandelt materie die het campusniveau van de FIIW overstijgen. Dit gebeurt op zowel intern als extern niveau. Tijdens de interne vergaderingen van dit orgaan wordt naar een consensus gezocht over de dossiers die vanuit de campussen naar boven komen. Op die manier komt StII met een faculteitsbrede mening naar de verschillende externe vergaderingen. Deze externe vergaderingen komen voor op twee niveaus: het faculteitsniveau en de studentenwerking op het KU Leuven niveau.

Vanuit StII worden leden gekozen om te zetelen in enkele vergaderingen aan de faculteit. Deze zijn de POC’s, de fPOC, de Faculteitsraad en het Faculteitsbestuur. Verder kan er vanuit StII ook overlegd worden met het decanaat van de FIIW. Naast de facultaire vergaderingen krijgen we als studenten FIIW ook 6 stemmen bij de Studentenraad van de KU Leuven (Stura). Dit stemmenaantal is gebaseerd op onze studentenaantallen.

Stura (Studentenraad KU Leuven)

Stura is de studentenraad die alle studenten aan de KU Leuven vertegenwoordigd en zetelt in de hoogste organen van de universiteit.

Voor meer informatie, surf naar sturakuleuven.be

LOKO (Leuvense studentenkoepel)

Waar Stura verantwoordelijk is voor de onderwijsgerelateerde zaken, houdt LOKO zich bezig met het studentenleven van Leuven en alles wat daarbij hoort. Zo heeft LOKO inspraak bij Acco, Alma, Velo, … Ook overlegt LOKO met de stad Leuven.

Surf voor meer informatie naar loko.be

OC (OnderwijsCommissie)

Per opleiding of deel van een opleiding wordt er op iedere campus een OC opgericht. Deze OC bestaat uit alle docenten met een onderwijsopdracht in de betrokken opleiding en uit studentenvertegenwoordigers.  De studentenvertegenwoordigers dienen ingeschreven te zijn op de campus en in de opleiding waarvoor het OC bevoegd is. Je hoeft dus geen lid te zijn van Industria Onderwijs om in een OC te zetelen.

De OC is een soort controlesysteem waarin studenten en docenten samen de vakken binnen die OC kunnen evalueren. De vergadering vindt gewoonlijks 1 keer per maand plaats. Concreet heeft de OC als doel de lokale visie op het onderwijs, het onderwijsprogramma en didactische vorm van de opleiding te bewaken en advies door te spelen naar de POC.

COB (Campus Onderwijs Bureau)

Per campus is er een overkoepeld orgaan, genaamd het Campus Onderwijs Bureau (COB), waar iedere OC van de respectievelijke campus deel vanuit maakt. De COB verzamelt de info van de verschillende OC’s maar handelt vooral over de onderwijs gerelateerde materie die relevant is voor de hele campus. Verder houdt het COB zich bezig met de effecten van eventuele hervormingen op de campus.

POC (Permanente OnderwijsCommissie)

Aangezien de opleidingen op de verschillende campussen van de FIIW niet volledig gelijk zijn, wordt er per leerlijn binnen de faculteit een POC opgericht. Deze vergadering houdt zich bezig met die specifieke leerlijn op faculteitsniveau en doet dit door rekening te houden met de verschillende fracties die beĂŻnvloed worden door die leerlijn. Ook hier zetelen studentenvertegenwoordigers. De studentenvertegenwoordigers dienen lid te zijn van de respectievelijke OC op hun campus en worden voorgedragen door de studenten uit de betrokken OC’s. Idealiter zijn deze studentenvertegenwoordigers ook leden van STII. De POC vergadert minimaal viermaal per jaar.

De POC is bevoegd voor het ontwerpen van het referentiekader op het gebied van onderwijs voor heel de leerlijn en het doorspelen van het onderwijsprogramma en de didactische vorm op basis van de aanbevelingen van de OC aan de fPOC als adviesorgaan.

fPOC (Facultaire Permanente OnderwijsCommissie)

De fPOC coördineert alle opdelingen van de faculteit. Zij staat in voor de onderwijsprogramma’s, de kwaliteitsbewaking van het onderwijs en het stimuleren van de onderwijsvernieuwing. Dit doet zij door de coördinatie en integratie van de adviezen verkregen uit de POC’s. De fPOC vergadert minimaal viermaal per jaar.

Faculteitsbestuur

Het Faculteitsbestuur is verantwoordelijk voor het onderwijs van de FIIW. Ze organiseert en bewaakt de kwaliteit ervan. Dit in de zin van profilering, praktische organisatie, onderwijsaanbod, … Het Faculteitsbestuur bepaalt ook de opdracht, de samenstelling en de werking van de POC’s en coördineert zo de onderwijsevaluaties. Ze staat ook in voor terugkoppeling naar het GroepsBestuur inzake het onderwijs op de FIIW. Het Faculteitsbestuur is verantwoordelijk voor de verdeling van de aan de faculteit toegewezen middelen en stelt een facultaire begroting op. Verder is ze verantwoordelijk voor alumniwerking, maatschappelijke werking, contacten met de industrie, … Als laatste taak bereidt het Faculteitsbestuur de Faculteitsraad voor. Het Faculteitsbestuur kan gezien worden als de “regering van de faculteit“.

Faculteitsraad

De faculteitsraad is een bestuursorgaan dat de decaan aanstelt en het beleid van het faculteitsbestuur al dan niet goedkeurt. De faculteitsraad  bekrachtigt, op voorstel van de decaan, de aanstelling van de vicedecaan en de programmadirecteurs; geeft op vraag van de decaan advies inzake agendapunten die op het Groepsbestuur moeten worden gebracht;  legt de samenstelling van de facultaire examencommissies vast. De Faculteitsraad kan gezien worden als het “parlement van de faculteit“.

Hogere organen

De overlegsorganen boven het faculteitsniveau zijn de verantwoordelijkheid van Stura. Zij zorgen ervoor dat de belangen van de studenten ook op het hoogste niveau gewaarborgd worden. Industria Onderwijs kan via StII in de Algemene Vergadering van Stura mee het beleid bepalen.

Onze visie

Industria Education streeft ernaar een actievere rol te spelen in de besluitvorming bij Groep T, zodat alle studenten van de diverse studentengemeenschap hier de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om uit te blinken. Daarbij zijn we altijd op zoek naar gemotiveerde studenten die direct inspraak willen hebben in het onderwijs op Groep T. In de komende jaren kijken we er ook naar uit om een overvloed aan spannende evenementen te brengen.

Als je meer vragen hebt over het onderwijsteam, stuur gerust een berichtje naar onderwijs@industria.be.